Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Круп’як І.Й. Особливості фінансування сталого розвитку економіки держави

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено проблеми фінансування сталого розвитку економіки держави, які є наслідком стагнаційних тенденцій в інвестиційній сфері та сфері банківського кредитування, зниження основних фінансових результатів діяльності підприємств, падіння реальних доходів та купівельної спроможності населення. Проведено аналіз джерел фінансових ресурсів для забезпечення сталого розвитку економіки країни. Окреслено можливості акумуляції заощаджень населення та чинники, що визначають ефективність банківського кредитування економіки держави. Виявлено особливості зміцнення фінансової бази підприємницьких структур, що сприяють зростанню дохідної частини державного бюджету та створюють умови стійкого розвитку економіки. Узагальнено стимулюючі фактори залучення коштів іноземних інвесторів в економіку держави, що сприяють активізації інвестиційного процесу, впровадженню нових технологій, розвитку малого і середнього бізнесу, зростанню інвестиційного потенціалу країни. Обґрунтовано заходи щодо підвищення рівня фінансового забезпечення сталого розвитку економіки держави для запобігання негативним тенденціям макроекономічної динаміки.

Ключові слова: джерела фінансування, сталий розвиток, капітальні інвестиції, заощадження населення, фінансові ресурси, банківський кредит, бюджетне фінансування, доходи підприємницьких структур.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы проблемы финансирования устойчивого развития экономики государства, которые являются следствием стагнационных тенденций в инвестиционной сфере и сфере банковского кредитования, снижения основных финансовых результатов деятельности предприятий, падения реальных доходов и покупательной способности населения. Проведен анализ источников финансовых ресурсов для обеспечения устойчивого развития экономики страны. Очерчены возможности аккумуляции сбережений населения и факторы, которые определяют эффективность банковского кредитования экономики государства. Обнаружены особенности укрепления финансовой базы предпринимательских структур, которые способствуют росту доходной части государственного бюджета и создают условия для устойчивого развития экономики. Обобщены стимулирующие факторы привлечения средств иностранных инвесторов в экономику государства, что способствуют активизации инвестиционного процесса, внедрению новых технологий, развитию малого и среднего бизнеса, росту инвестиционного потенциала страны. Обоснованы мероприятия по повышению уровня финансового обеспечения устойчивого развития экономики государства для предотвращения негативных тенденций макроэкономической динамики.

Ключевые слова: источники финансирования, устойчивое развитие, капитальные инвестиции, сбережения населения, финансовые ресурсы, банковский кредит, бюджетное финансирование, доходы предпринимательских структур.

ANNOTATION
The problems of financing of permanent state economic development, which are the result of stagnation tendencies in the investment sphere and the bank crediting field, decrease of financial results of enterprises activity, falling of real incomes and purchasing power of population, were investigated in the article. The analysis of financial resources for provision of permanent economic development of the country was conducted. The possibilities of the population savings accumulation and the factors, which determine the efficiency of bank crediting of the state economy, were outlined. The features of financial base strengthening of business structures, which promote increase of the state budget revenues and create the conditions for permanent economy development, were revealed. Stimulating factors of foreign investors’ funds attraction to the state economy, which contribute to the investment process activation, new technologies implementation, small and medium business development, increase of the country’s investment potential, were generalized. The arrangements for increase of financial provision level of the state economy permanent development in order to prevent negative trends of macroeconomic dynamics were substantiated.

Keywords: financial resources, permanent development, capital investments, population savings, financial resources, bank credit, budget financing, business structures incomes.

Завантажити статтю (pdf)