Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Боровик П.М., Сліпченко В.В., Броварна С.М. Непряма податкова підтримка агробізнесу в Україні в умовах євроінтеграції

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено проблеми сучасного порядку застосування спеціальних податкових режимів непрямого оподаткування аграрних товаровиробників. За результатами аналізу авторами запропоновано шляхи вдосконалення сучасної непрямої податкової підтримки вітчизняних сільськогосподарських формувань шляхом відновлення в повному форматі режиму акумуляції ПДВ агропідприємствами. Крім того, авторами пропонується поновити використання режимів виплати дотацій виробникам м’ясо-молочної продукції та застосування нульової ставки ПДВ стосовно операцій з реалізації зазначеної продукції переробним підприємствам.

Ключові слова: податкове регулювання, податок на додану вартість, спеціальні податкові режими для агробізнесу, режим акумуляції ПДВ, режим виплати дотацій, застосування нульової ставки ПДВ щодо операцій із реалізації тваринницької продукції переробним підприємствам.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы проблемы современного порядка применения специальных налоговых режимов косвенного налогообложения аграрных товаропроизводителей. Предложены пути совершенствования современной косвенной налоговой поддержки отечественных сельскохозяйственных формирований путем восстановления в полном формате режима аккумуляции НДС сельхозпредприятиями. Кроме этого, авторами предлагается вновь использование режимов выплаты дотаций производителям мясомолочной продукции и применения нулевой ставки НДС в отношении операций по реализации указанной продукции перерабатывающим предприятиям.

Ключевые слова: налоговое регулирование, налог на добавленную стоимость, специальные налоговые режимы для сельхозбизнеса, режим аккумуляции НДС, режим выплаты дотаций, применение нулевой ставки НДС в отношении операций по реализации животноводческой продукции перерабатывающим предприятиям.

ANNOTATION
In the article there were investigated problems of modern order of using special tax regimes of indirect taxation of agrarian commodity producers. Оffered methods of improvement of modern indirect tax support of national agricultural formations with total renewing the regime of accumulation of VAT by agro enterprises. Besides, authors proposed tore new the order of using regimes of pay in grants to workers of milk and meat production and using zero-rated VAT towards operations with realizing mentioned production by rerolling enterprises.

Keywords: tax regulation, value-added tax, special tax regimes for agribusiness, regime of accumulation of VAT, regime of pay in grants, use of zero-rated VAT towards operations with realizing mentioned production by rerolling enterprises.

Завантажити статтю (pdf)