Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Крюкова І.О. Соціальна відповідальність агрокомпаній як інструмент відродження сільських територій

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано основні проблеми розвитку сільських територій у сучасних реаліях. Встановлено логічний зв'язок між соціальною відповідальністю аграрних компаній і можливостями відродження сільських територій. Досліджено ступінь мотивації та рівень участі аграрних формувань у реалізації програм соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу. Запропоновано рівневу ієрархію аудиту соціальної відповідальності агрокомпаній. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення аудиту соціальної відповідальності бізнес-суб’єктів аграрної сфери.

Ключові слова: соціальна відповідальність, агрокомпанії, сільські території, сталий розвиток, аграрна сфера, сільське населення.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы основные проблемы развития сельских территорий в современных реалиях. Установлена логическая связь между социальной ответственностью аграрных компаний и возможностями возрождения сельских территорий. Исследованы степень мотивации и уровень участия аграрных формирований в реализации программ социальной ответственности субъектов аграрного бизнеса. Предложена уровневая иерархия аудита социальной ответственности агрокомпаний. Обоснованы предложения по усовершенствованию учетно-аналитического обеспечения аудита социальной ответственности бизнес-субъектов аграрной сферы.

Ключевые слова: социальная ответственность, агрокомпании, сельские территории, стабильное развитие, аграрная сфера, сельское население.

АNNOTATION
The main problems of rural development in today's realities are analyzed in the article. The logical connection between the social responsibility of companies and agarrnyh vozrodzheniya set of customization possibilities in rural areas has been proved. Some degree of motivation and level of participation of agrarian formations in implementing social responsibility programs of agrarian business entities are investigated here. The tier of social responsibility of the auditor agro companies has been proposed. Some proposals for the improvement of accounting and analytical support for the audit of social responsibility of business subjects of agrarian sphere are grounded.

Keywords: social responsibility, agricultural companies, rural areas, sustainable development, agrarian sector, rural population.

Завантажити статтю (pdf)