Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Кононенко Г.І. Ринкова концепція конкурентних переваг: традиційний і інноваційний аспекти

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано основні напрями ринкової концепції конкурентних переваг. Виявлено підходи, що характеризують стійку конкурентну перевагу підприємства. Акцентовано увагу на моделі п’яти сил конкуренції М. Портера, за допомогою якої можливо розробити довгострокову стратегію розвитку підприємства. Розкрито основні підходи щодо можливостей здобуття конкурентних переваг. Розглянуто сутність «стратегії блакитного океану», яка є інноваційним підходом до вивчення конкуренції і формування конкурентних переваг.

Ключові слова: ринкова концепція, конкуренція, конкурентні переваги, стратегія, інноваційні підходи, компанія.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы основные направления рыночной концепции конкурентных преимуществ. Выявленные подходы, характеризующие устойчивое конкурентное преимущество предприятия. Акцентировано внимание на модели пяти сил конкуренции М. Портера, с помощью которой возможно разработать долгосрочную стратегию развития предприятия. Раскрыты основные подходы к возможности получения конкурентных преимуществ. Рассмотрена сущность «стратегии голубого океана», которая является инновационным подходом к изучению конкуренции и формированию конкурентных преимуществ.

Ключевые слова: рыночная концепция, конкуренция, конкурентные преимущества, стратегия, инновационные подходы, компания.

ANNOTATION
The article analyzes the main trends of the market concept of competitive advantage. Identified approaches that characterize the sustainable competitive advantage of the company. The attention on the model M. Porter five forces of competition, with which it is possible to develop a long-term strategy of the company. The basic approaches to gaining competitive advantage opportunities. Considered the essence of the "Blue Ocean Strategy", which is an innovative approach to the study of competition and creating competitive advantages.

Keywords: market concept, competition, competitive advantages, strategy, innovative approaches company.

Завантажити статтю (pdf)