Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Новак І.М. Міжнародні фінансові організацій та їх значення у процесі розвитку економіки України

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано взаємовідносин України з міжнародними фінансовими організаціями та їх вплив на розвиток економіки країни. Визначено, що основними «донорами» країни є Міжнародний валютний фонд, група організацій Світового банку та Європейський банк реконструкції та розвитку. Зазначено, що основним напрямом використання грошових надходжень від МВФ є обслуговування зовнішнього боргу, фінансування дефіцитів платіжного та торговельного балансів. Заходи розроблені МВФ спрямовані на відновлення економіки країни, а також усунення соціальних диспропорцій. Кошти Світового банку фінансують проекти, спрямовані на стале економічне зростання та підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки. Програми Світового банку діють у соціальному, фінансовому, транспортному та державному секторах, електроенергетиці, муніципальній інфраструктурі та агропромисловому комплексі. Європейський банк реконструкції та розвитку фінансує розвиток енергетики, корпоративного сектора, інфраструктури, фінансової системи та ринку капіталу. Дослідження умов співпраці України з фінансовими донорами визначило, що отримання допомоги залежить від виконання умов кредиторів, що впливають на стратегічні плани розвитку держави. Визначено негативні та позитивні наслідки цієї співпраці.

Ключові слова: міжнародні фінансові організації, кредитування, технічна допомога, економіка, стратегія.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы взаимоотношений Украины с международными финансовыми организациями и их влияние на развитие экономики страны. Определено, что основными донорами страны являются Международный валютный фонд, группа организаций Всемирного банка и Европейский банк реконструкции и развития. Отмечено, что основным направлением использования денежных поступлений от МВФ является обслуживание внешнего долга, финансирования дефицитов платежного и торгового балансов. Мероприятия разработаны МВФ направлены на восстановление экономики страны, а также устранение социальных диспропорций. Средства Всемирного банка финансируют проекты направлены на устойчивый экономический рост и повышение уровня конкурентоспособности национальной экономики. Программы Всемирного банка действуют в социальном, финансовом, транспортном и государственном секторах, электроэнергетике, муниципальной инфраструктуре и агропромышленном комплексе. Европейский банк реконструкции и развития финансирует развитие энергетики, корпоративного сектор, инфраструктуры, финансовой системы и рынка капитала. Исследование условий сотрудничества Украины с финансовыми донорами определило, что получение помощи зависит от выполнения условий кредиторов, которые влияют на стратегические планы развития государства. Определены негативные и позитивные последствия данного сотрудничества.

Ключевые слова: международные финансовые организации, кредитования, техническая помощь, экономика, стратегия.

ANNOTATION
The article analyzes the relations of Ukraine with international financial organizations and their impact on the economic development of the country. Determined that the main donor countries are the international monetary Fund, the world Bank group and the European Bank for reconstruction and development. Noted that the main direction of using the income from the IMF is debt service, the financing of payment deficits and trade balances. The activities developed by the IMF aimed at restoring the country’s economy and eliminate social disparities. The world Bank funds are financing projects aimed at sustainable economic growth and competitiveness of the national economy. The world Bank program acting in the social, financial, transport and public sectors, the power industry, municipal infrastructure and agribusiness. The European Bank for reconstruction and development is financing the development of the energy sector, corporate sector, infrastructure, financial system and capital market. The study of the conditions of Ukraine’s cooperation with financial donors, has determined that assistance is dependent on the fulfillment of the conditions of creditors, which affect the strategic development plans of the state. Identified negative and positive consequences of this cooperation.

Keywords: international financial institutions, loans, technical assistance, economy, strategy.

Завантажити статтю (pdf)