Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Крушельницький М.В. Інституціональні основи соціально-економічної відповідальності аграрних формувань

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено обґрунтуванню інституціональних основ соціально-економічної відповідальності аграрних формувань. Виходячи з розгляду аграрного формування як соціальної організації, автором визначено межі соціально-економічної відповідальності аграрних підприємств. Виявлено, що недостатнє та недосконале інституціональне забезпечення – одна з головних проблем розвитку вітчизняного аграрного сектора, адже інституції разом з інститутами функціонують із метою підвищення рівня життя населення, ефективності діяльності підприємств і зміцнення держави в цілому. Ідентифіковано фактори, що генерують інституціональні зміни в економічному житті країни і суб’єктів господарювання. Охарактеризовано негативні наслідки неефективного використання державою контрольованих факторів інституціональних змін, що призвели до зниження соціально-економічної відповідальності аграрних формувань.

Ключові слова: соціально-економічна відповідальність, інституціональне середовище, інститут, інституція, інституціональне забезпечення, державне регулювання.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена обоснованию институциональных основ социально-экономической ответственности аграрных формирований. Исходя из рассмотрения аграрного формирования как социальной организации, автором определены границы социально-экономической ответственности аграрных предприятий. Выявлено, что недостаточное и несовершенное институциональное обеспечение – одна из главных проблем развития отечественного аграрного сектора, ведь институты вместе с институтами функционируют с целью повышения уровня жизни населения, эффективности деятельности предприятий и укрепления государства в целом. Идентифицированы факторы, генерирующие институциональные изменения в экономической жизни страны и субъектов хозяйствования. Охарактеризованы негативные последствия неэффективного использования государством контролируемых факторов институциональных изменений, которые привели к снижению социально-экономической ответственности аграрных формирований.

Ключевые слова: социально-экономическая ответственность, институциональная среда, институт, институт, институциональное обеспечение, государственное регулирование.

ANNOTATION
The article is devoted to substantiation of institutional foundations of social and economic responsibility of agrarian formations. Based on the review of the agrarian formations as the social organization the author identified the boundaries of social and economic responsibility of agricultural enterprises. Revealed that insufficient and imperfect institutional support is one of the main problems of the domestic agricultural sector development, because the institutions and institutes are functioning in order to improve living standards, the efficiency of enterprises activity and strengthening the state as a whole. The factors that generate institutional change in the economic life of the country and entities were identified. The negative effects of inefficient use of state-controlled factors of institutional changes that have led to lower socio-economic responsibility of agrarian formations were characterized.

Keywords: social and economic responsibility, institutional environment, institute, institution, institutional support, government regulation.

Завантажити статтю (pdf)