Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Герасимова О.Л., Судакова О.І. Проектування сучасної системи управління і інноваційне відтворення потенціалу підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто питання систематичного впровадження у виробництво інноваційних технологій, що приведе до скорочення витрат на виробництво продукції й підвищення показників якості у разі зниження ціни. Інноваційні зміни в остаточному підсумку й визначають конкурентоспроможність підприємства. Визначено й проаналізовано рівень інноваційного потенціалу підприємства. Запропоновано використання бального оцінювання стану підприємства. Розглянуто розроблену шкалу балів кожного показника й коефіцієнтів. Відповідно до запропонованої методики кожному з елементів інноваційного потенціалу присвоєно відповідну бальну оцінку.

Ключові слова: підприємство, бальне оцінювання, інновації, потенціал, конкурентоспроможність, система управління.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы систематического внедрения в производство инновационных технологий, что приведет к сокращению затрат на производство продукции и повышение показателей качества при снижении цены. Инновационные изменения в конечном счете и определяют конкурентоспособность предприятия. Определен и проанализирован уровень инновационного потенциала предприятия. Предложено использование балльного оценивания состояния предприятия. Рассмотрена разработанная шкала баллов для каждого показателя и коэффициентов. Согласно предложенной методики каждому из элементов инновационного потенциала присвоено соответствующую балльную оценку.

Ключевые слова: предприятие, бальное оценивание, инновации, потенциал, конкурентоспособность, система управления.

ANNOTATION
In article the questions of the systematic introduction into production innovative technologies that will reduce cost of production and increasing quality at lower prices. Innovative changes and ultimately determine the competitiveness of the enterprise. It identifies and analyses the level of innovation potential of an enterprise. Proposed the use of point estimation condition of the company. The proposed scale of points for each indicator and factors. Under the proposed methodology each of the elements of innovative potential has a corresponding numerical score.

Keywords: enterprise, ballroom assessment, innovation potential, competitiveness, control system.

Завантажити статтю (pdf)