Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Бидик А.Г. Новітня для України практика технічного, санітарного та фітосанітарного регулювання як можливість зростання національного експорту продукції АПК

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто стратегічне значення вітчизняної агропродовольчої сфери для національної економіки. Зазначено, що Україні належить провести комплексну всебічну регуляторну гармонізацію вітчизняної нормативно-правової бази до законодавчої бази ЄС у більшості сфер нетарифного регулювання. Зауважено, що вітчизняні товаровиробники сільськогосподарської та харчової продукції повинні випускати вироби, які здатні пройти всі передбачені новим технічним, санітарним та фітосанітарним законодавством процедури контролю якості та безпечності продукції. Визначено, що на сьогодні в Україні не має ефективної системи забезпечення безпеки продуктів, яка б контролювала продукт від постачальника сировини до місця продажу готового продукту, що заважає товаровиробникам постачати на ринки країн – членів ЄС продукцію власного виробництва. Доведено, що ринок ЄС для продукції українського виробництва відкриється лише в тому випадку, якщо в Україні відбудеться докорінна зміна системи технічного регулювання за європейським аналогом у практичній діяльності суб’єктів господарювання та регулятивно-контролюючих інституцій. Визначено сфери діяльності, в яких необхідно зосередити увагу вітчизняним товаровиробникам та українському Уряду з метою зниження рівня нетарифних бар’єрів зі сторони ЄС. Підкреслено, що для успішної реалізації домовленостей щодо співпраці України та ЄС у сфері ТБТ та СФЗ необхідні вагома державна підтримка, значні фінансові вкладення та технічна допомога ЄС і міжнародних організацій. Запропоновано розробити прозорий механізм державного регламентування зовнішньоторговельної діяльності без надмірного втручання державних структур у виробничо-торговельні процеси та функціонування ринку агропродовольчої продукції, що дасть змогу з найменшими ризиками адаптувати діяльність підприємств вітчизняного АПК відповідно до європейської моделі, яка передбачає підвищення конкурентоспроможності товарів шляхом використання технічних стандартів, санітарних та фітосанітарних норм, а також відчутної фінансової підтримки аграрного сектора з бюджету ЄС та окремих країн – членів Союзу.

Ключові слова: аграрний сектор, сільськогосподарська та харчова продукція, технічне, санітарне та фітосанітарне регулювання, стандарти контролю та безпечності продукції, нетарифні бар’єри, експорт.

АННОТАЦИЯ
В статье определено стратегическое значение отечественной агропродовольственной сферы для национальной экономики. Указано, что Украине предстоит провести комплексную всестороннюю регуляторную гармонизацию отечественной нормативно-правовой базы к законодательной базе ЭС по большинству сфер нетарифного регулирования. Обращено внимание на то, что отечественные товаропроизводители сельскохозяйственной и пищевой продукции должны выпускать товары, которые способны пройти все предусмотренные новым техническим, санитарным и фитосанитарным законодательством процедуры контроля качества та безопасности продукции. Отмечено, что сегодня в Украине не налажено эффективной системы обеспечения безопасности продуктов, которая контролировала бы продукт от поставщика сырья до места продажи готового продукта, что мешает товаропроизводителям поставлять на рынки стран – членов ЕС продукцию собственного изготовления. Доказано, что рынок ЕС для продукции украинского производства откроется только в той случае, когда в Украине произойдет полная замена системы технического регулирования по европейскому аналогу в практической деятельности хозяйствующих субъектов и регулятивно-контролирующих институций. Определены сферы деятельности, в которых необходимо сфокусировать внимание отечественным товаропроизводителям и украинскому Правительству с целью снижения уровня нетарифных барьеров со стороны ЕС. Подчеркнуто, что для успешной гармонизации договоренностей по сотрудничеству Украины и ЕС в сфере ТБТ и СФМ необходимы существенная государственная поддержка, значительные финансовые вложения и техническая помощь ЕС и международных организаций. Предложено разрабку прозрачного механизма государственного регламентирования внешнеторговой деятельности без лишнего вмешательства государственных структур в производственно-торговые процессы и функционирование рынка агропродовольственной продукции, что поможет с наименьшими рисками адаптировать деятельность предприятий отечественного АПК соответственно к европейской модели, которая предусматривает повышение конкурентоспособности товаров путем использования технических стандартов, санитарных и фитосанитарных норм, а также ощутимой финансовой поддержки аграрного сектора из бюджета ЕС и отдельных стран – членов Союза.

Ключевые слова: аграрный сектор, сельскохозяйственная и пищевая продукция, техническое, санитарное и фитосанитарное регулирование, стандарты контроля и безопасности продукции, нетарифные барьеры, экспорт.

ANNOTATION
The article noted the strategic importance of the national agro-food sectors for the national economy. Indicated that Ukraine will spend the complex regulatory harmonization comprehensive national legal framework to the legislative framework in most areas of the EU tariff regulation. Notes that domestic producers of agricultural commodities must produce products that are able to pass all provided new technical, sanitary and phytosanitary legislation quality control procedures and product safety. Emphasized that today in Ukraine is not adjusted scale effective security system products, which would control the product from the supplier of raw materials to the place of sale and which prevents producers to supply the markets of the EU Member States own production. It is proved that the EU market for Ukrainian production will open only when in Ukraine will change fundamental system of technical regulation on the European analogue in the practice of business entities and regulatory, supervisory institutions. Emphasized that successful implementation of agreements on cooperation between Ukraine and the EU in the field of TBT and SPS measures needed generous state support, significant investments and technical assistance from the EU and international organizations. A need to develop a transparent mechanism of state regulation of foreign trade, without excessive interference of state structures in industrial and commercial processes and functioning of agri-food products that will adapt with minimal risk business activity of domestic APC according to the European model, which involves increasing the competitiveness of goods through the use of technical standards, sanitary and phytosanitary regulations and tangible financial support to the agricultural sector from the EU budget and the individual Member States.

Keywords: agricultural sector, agricultural and food products, technical, sanitary and phytosanitary regulations, control standards and product safety, non-tariff barriers, export.

Завантажити статтю (pdf)