Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Стрельбіцька Н.Є. Вплив міжнародного бізнесу на сучасний розвиток НДДКР

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сучасні тенденції розвитку світового ринку НДДКР. Визначено ключові напрями подачі патентних заявок у світі. Проаналізовано моделі інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій. На основі дослідження консалтингової компанії PwC виявлено відсутність кореляційних зв’язків між витратами компаній на НДДКР та рівнем їх інноваційності.

Ключові слова: науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки, транснаціональна корпорація, інноваційність, інвестиції, патент.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены современные тенденции развития мирового рынка НИОКР. Определены ключевые направления подачи патентных заявок в мире. Проанализированы модели инновационной деятельности транснациональных корпораций. На основе исследования консалтинговой компании PwC выявлено отсутствие корреляционных связей между расходами компаний на НИОКР и уровнем их инновационности.

Ключевые слова: научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, транснациональная корпорация, инновации, инвестиции, патент.

ANNOTATION
In the article are considered the modern tendencies of the R&D world market development. The key areas of filing patent applications in the world were identified. The models of innovation activities of transnational corporations were analyzed. Based on the research of the consulting company PwC, had been identified the absence of correlations between companies' expenditures on R&D and their level of innovativeness.

Keywords: research and development, transnational corporation, innovation, investments, patent.

Завантажити статтю (pdf)