Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Сищук А.А. Вплив програм МВФ на регуляторні можливості національного банку України у трансформації вітчизняної економіки

АНОТАЦІЯ
В умовах економічної глобалізації взаємодія з міжнародними фінансовими організаціями є об’єктивною закономірністю і потребує спільної розробки Національним банком України (НБУ) та Урядом України комплексу заходів для приведення у відповідність до їх вимог інструментів економічного регулювання і практики банківської діяльності. Досліджуються взаємозв’язки банківської системи України та кредитних програм Міжнародного валютного фонду (МВФ) як чинника макроекономічної стабілізації національної економіки. НБУ водночас виступає посередником у відносинах між бізнесом, банківською системою і МВФ, забезпечуючи необхідні умови для їх функціонування. Від змісту умов, на яких отримуються кредити, залежить ефективність заходів у сфері грошово-кредитного регулювання, експортно-імпортних операцій і перспективи реалізації пріоритетів економічної політики України.

Ключові слова: НБУ, банківська система, банківська діяльність, МВФ.

АННОТАЦИЯ
В условиях экономической глобализации взаимодействие с международными финансовыми организациями является объективной закономерностью и требует совместной разработки Национальным банком Украины (НБУ) и Правительством Украины комплекса мер для приведения инструментов экономического регулирования и практики банковской деятельности в соответствие требованиям МВФ. Исследуются взаимосвязи банковской системы Украины и кредитных программ Международного валютного фонда (МВФ) как фактора макроэкономической стабилизации национальной экономики. НБУ в то же время выступает посредником в отношениях между бизнесом, банковской системой и МВФ, обеспечивая необходимые условия для их функционирования. От содержания условий кредитования зависит эффективность мер в сфере денежно-кредитного регулирования, экспортно-импортных операций и перспективы реализации приоритетов экономической политики Украины.

Ключевые слова: НБУ, банковская система, банковская деятельность, МВФ.

ANNOTATION
In the context of economic globalization, interaction with international financial institutions is an objective law and requires the joint development of the National Bank of Ukraine (NBU) and the Government of Ukraine set of measures to bring the tools of economic regulation and practice of banking activities in accordance IMF requirements. The relationships of the banking system of Ukraine and the credit programs of the International Monetary Fund (IMF) as a factor macroeconomic stabilization of the national economy are studied. NBU, at the same time, acts as an intermediary in relations between the national business, the banking system and the IMF to provide the necessary conditions for their functioning. The effectiveness of measures in the field of monetary policy, export-import operations and prospects for implementation of the priorities of the economic policy of Ukraine are depended on the content of credit conditions.

Keywords: NBU, banking system, banking, IMF.

Завантажити статтю (pdf)