Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Король М.М., Ісевич Є.В. Аналіз тенденції розвитку сучасного світового туризму

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто тенденції розвитку сучасного світового туризму. Так, показано, що в 2015 р. число міжнародних туристських прибуттів збільшилося на 4,4% і становило в цілому 1 184 млн. осіб. У цьому ж році, вже шостий рік поспіль, починаючи з посткризового 2010-го, темпи зростання міжнародних прибуттів перевищують середній рівень, і щороку цей показник зростає на 4% і навіть більше. Найбільший потік туристів відвідує Європу, яка посідає 1-е місце (51%), 2-гу сходинку займають Азія та Океанія (23%), Америка посіла 3-тє місце (16%). У Європі, на яку припадає 41% надходжень від міжнародного туризму у світі, сума надходжень від туризму зросла в 2015 р. в абсолютному вираженні на 17 млрд. дол. США і досягла 509 млрд. дол. США (383 млрд. євро). Зроблено висновки щодо що позитивної тенденції розвитку міжнародного туризму.

Ключові слова: туризм, світовий туризм, туристські прибуття, міжнародні прибутки від туристичної діяльності, потік туристів.

АННОТАЦИЯ
В статье авторами рассмотрены тенденции развития современного мирового туризма. Показано, что в 2015 г. число международных туристских прибытий увеличилось на 4,4% и составило в целом 1184 млн. человек. В этом же году, уже шестой год подряд, начиная с посткризового 2010-го, темпы роста международных прибытий превышают средний уровень, и ежегодно этот показатель растет на 4% и даже больше. Наибольший поток туристов посещает Европу, которая занимает 1-е место (51%), 2-ю ступеньку занимают Азия и Океания (23%), Америка заняла 3-е место (16%). В Европе, на которую приходится 41% поступлений от международного туризма в мире, сумма поступлений от туризма выросла в 2015 г. в абсолютном выражении на 17 млрд. дол. США и достигла 509 млрд. дол. США (383 млрд. евро). Сделаны выводы относительно позитивной тенденции развития международного туризма.

Ключевые слова: туризм, мировой туризм, туристские прибытия, международные прибыли от туристической деятельности, поток туристов.

ANNOTATION
In this publication the authors reviewed the scientific trends of the modern world tourism. Thus, we show that in 2015 the number of international tourist arrivals increased by 4.4% and amounted to a total of 1.184 billion people. In the same year, the sixth year in a row, starting with the post-crisis of 2010, the growth rate of international arrivals exceed the average level, and each year this figure increases by 4% or more. The largest number of tourists visiting Europe, which occupies the first place (51%), the 2nd place occupies Asia and Oceania (23%), America occupies the 3rd place (16%). In Europe, which accounts for 41% of revenues from international tourism in the world, the amount of revenue from tourism increased in 2015 in absolute terms by 17 bln. Dollars. US and reached 509 billion. Dollars. US (383 billion. Euro). As a result, we make conclusions about the positive trend on the development of international tourism.

Keywords: tourism, world tourism, tourist arrivals, revenue from international tourism, tourists.

Завантажити статтю (pdf)