Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Білецька І.М. Моніторинг тенденцій розвитку міжнародного туризму

АНОТАЦІЯ
Досліджено динаміку міжнародного туристичного ринку. Визначено основні тенденції розвитку міжнародного туризму. Проаналізовано динаміку міжнародних туристичних потоків, доходів від міжнародного туризму у структурі світового ВВП. Проаналізовано темпи зростання туристичних витрат та структуру доходів від міжнародного туризму 1995–2015 рр. Запропоновано перелік Топ 10 країн-лідерів за обсягами генерованих міжнародним туризмом доходів. Визначено основні групи чинників, які стримують і/або стимулюють розвиток світового туристичного ринку.

Ключові слова: міжнародний туризм, індекс туристичної впевненості споживачів, індекс міжнародної туристичної конкурентоспроможності, VFR-туризм, туризм міста.

АННОТАЦИЯ
Исследована динамика международного туристского рынка. Определены основные тенденции развития международного туризма. Проанализирована динамика международных туристических потоков, доходов от международного туризма в структуре мирового ВВП. Проанализированы темпы роста туристических расходов и структура доходов от международного туризма 1995–2015 гг. Предложен перечень Топ 10 стран-лидеров по объемам генерируемых международным туризмом доходов. Определены основные группы факторов, которые сдерживают и/или стимулируют развитие мирового туристического рынка.

Ключевые слова: международный туризм, индекс туристической уверенности потребителей, индекс международной туристической конкурентоспособности, VFR-туризм, туризм города.

ANNOTATION
The dynamics of the international tourist market. The main trends of international tourism development. Analyzes the dynamics of international tourist flows, income from international tourism in the structure of world GDP. Analyzed the growth in tourist spending and the structure of income from international tourism 1995–2015. A list of the Top 10 leading countries by volumes generated by the international tourism income. Defined main groups of factors that hinder and/or stimulate the development of the world tourism market.

Keywords: international tourism, World Travel Confidence Index, Travel & Tourism Competitiveness Index, VFR-tourism, city tourism.

Завантажити статтю (pdf)