Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Коренюк П.І. Роль інновацій у забезпеченні ефективного розвитку підприємництва

АННОТАЦІЯ
Рівень розвитку підприємництва в державі визначається рядом факторів і він обʾєктивно визначає макроекономічні показники розвитку держави. В Україні прийнято основоположні закони, які відповідають європейським принципам регулювання підприємницької діяльності. Екологічне підприємництво є важливою складовою частиною підприємництва в цілому. Інноваційна стратегія найтіснішим чином пов’язана з принципами екологічного підприємництва та в переважній частині випадків визначає його ефективність. Доцільно зробити висновок про вплив формування сприятливого інноваційного поля на рівень конкурентноздатності та прибутковості субʼєктів екологічного підприємництва.

Ключові слова: інновації, підприємництво, екологічне, розвиток, діяльність, технології.

АННОТАЦИЯ
Уровень развития предпринимательства в государстве определяентся рядом факторов и он обьективно определяет макроэкономические показатели развития государства. В Украине приняты основополагающие законы, которые соответствуют европейским принципам регулирования предпринимательской деятельности. Экологическое предпринимательство является важной составной частью предпринимательства в целому. Инновационная стратегия тесным образом связана с принципами экологического предпринимательства и во многих случаях определяет его эффективность. Целесообразно сделать вывод о влиянии формирования благоприятного инновационного поля на уровень конкурентоспособности и прибыльности субъектов экологического предпринимательства.

Ключевые слова: инновации, предпринимательство, экологическое, развитие, деятельность, технологи.

ANNOTATION
The level of entrepreneurship in the country is determined by several factors and it is objectively determine the macroeconomic development. In Ukraine adopted the basic laws that meet European principles of business regulation. Environmental business is an important part of business as a whole. Innovation strategy is closely linked with the principles of ecological business and overwhelming some cases determines its effectiveness. It is reasonable to conclude that the impact of a favorable innovative field on the level of competitiveness and profitability of the environmental business

Keywords: innovation, entrepreneurship, environmental, development, activity, technology.

Завантажити статтю (pdf)