Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Юнацький М.О. Бухгалтерський контроль: проблеми організації та звітність

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено концепцію бухгалтерського контролю, основні цілі, завдання та вимоги до його організації з метою прийняття відповідних управлінських рішень. Визначено відповідальних працівників підприємства, що повинні здійснювати бухгалтерський контроль. Обґрунтовано необхідність організаційного, технічного, економічного, юридичного та обліково-аналітичного забезпечення контрольної діяльності. Висвітлено фактори, що потребують підвищеної уваги з точки зору внутрішніх контролерів для виявлення найбільш ризикових областей обліку, в яких ризик виникнення помилок найбільш високий.

Ключові слова: концепція бухгалтерського контролю, організація бухгалтерського контролю, облік, облікова політика, фінансова звітність.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы концепция бухгалтерского контроля, основные цели, задачи и требования к его организации с целью принятия соответствующих управленческих решений. Определены ответственные работники предприятия, которые должны осуществлять бухгалтерский контроль. Обоснована необходимость организационного, технического, экономического, юридического и учетно-аналитического обеспечения контрольной деятельности. Освещены факторы, требующие повышенного внимания с точки зрения внутренних контролеров для выявления наиболее рискованных областей учета, в которых риск возникновения ошибок наиболее высок.

Ключевые слова: концепция бухгалтерского контроля, организация бухгалтерского контроля, учет, учетная политика, финансовая отчетность.

ANNOTATION
In this article in order to take appropriate management decisions the concept of accounting control, key goals, objectives and requirements for its organization is investigated. The responsible employees of the enterprise which must realize accounting control is distinguished. The necessity of organizational, technical, economic, legal and accountant-analytical support of control activity is grounded. Factors that need special attention from the point of view of the internal controllers for identification of the most risky areas of accounting, in which the error of risk is the highest are lighted.

Keywords: concept of accounting control, organization of accounting control, accounting, accounting policy, financial reporting.

Завантажити статтю (pdf)