Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Фурса В.П. Актуальні питання облікової політики відповідно міжнародним стандартам фінансової звітності

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано необхідність формування облікової політики за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Тема облікової політики для бухгалтерського співтовариства не нова. Облікова політика підприємства – це достатньо статичні (незмінювані) правила ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Підприємство із року в рік дотримується установлених правил, таким чином, забезпечується зіставність фінансової звітності за різні роки. Але перехід на ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від підприємства кардинального перегляду своєї облікової політики. Запропоновано рекомендації щодо складання облікової політики тим підприємствам, хто почав перехід на МСФЗ.

Ключові слова: Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), Національні положення бухгалтерського обліку (НП(С)БО), облікова політика, бухгалтерський облік, бухгалтерська оцінка, принципи, методи, фінансова звітність.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость формирования учетной политики по Международным стандартам финансовой отчетности. Тема учетной политики для бухгалтерского сообщества не нова. Учетная политика предприятия – это достаточно статические (неизменяемые) правила ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности. Предприятие из года в год придерживается установленных правил, таким образом, обеспечивается сопоставимость финансовой отчетности за разные годы. Но переход на ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от предприятия кардинального пересмотра своей учетной политики. Предложены рекомендации по составлению учетной политики тем предприятиям, кто начал переход на МСФО.

Ключевые слова: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), Национальные положения бухгалтерского учета (НП (С) БУ), учетная политика, бухгалтерский учет, бухгалтерская оценка, принципы, методы, финансовая отчетность.

ANNOTATION
In the article the necessity of forming accounting policies under International Financial Reporting Standards. Topic accounting policy for the accounting community is not new. The accounting policies of the company - it is quite static (unchangeable) rules for accounting and financial reporting. Enterprise of the year follows the established rules thus provided comparability of financial statements for various years. But the transition to accounting and financial reporting in accordance with IFRS requires the Company radical revision of its accounting policies. The recommendations for the drafting of accounting policies to companies who started the transition to IFRS.

Keywords: International Financial Reporting Standards (IFRS), the National Accounting Pronouncements (NP (S)), accounting policies, accounting, accounting evaluation principles, methods, financial statements.

Завантажити статтю (pdf)