Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Романко О.П. Сучасні конкурентні переваги конкурентоспроможності регіону

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена сутності конкурентних переваг регіону та їх класифікацій. Проведено аналіз ідентифікації та класифікації конкурентних регіональних переваг, враховуючі теоретичні та практичні надбання відомих економістів. Уточнено економічну категорію «конкурентні переваги регіону» та доведено значимість серед них інноваційно-інвестиційної складової. Зазначено основні ресурси, які є предметом конкурентної боротьби між регіонами.

Ключові слова: конкурентні переваги регіону, конкурентні ресурси регіону, інноваційно-інвестиційна перевага регіональної конкурентоспроможності, управління конкурентоспроможністю регіону.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена сущности конкурентных преимуществ региона и их классификаций. Проведен анализ идентификации и классификации конкурентных региональных преимуществ, учитывая теоретические и практические достижения известных экономистов. Уточнена экономическая категория «конкурентные преимущества региона» и доказана значимость среди них инновационно-инвестиционной составляющей. Указаны основные ресурсы, которые являются предметом конкурентной борьбы между регионами.

Ключевые слова: конкурентные преимущества региона, конкурентные ресурсы региона, инновационно-инвестиционное преимущество региональной конкурентоспособности, управление конкурентоспособностью региона.

ANNOTATION
This article focuses on the essence of the competitive advantages of the region and ix classifications. The analysis of identification and classification of regional competitive advantages, taking into account theoretical and practical achievements of famous economists. The economic category of «competitive advantages of the region» and brought the importance of including innovative-investment component. These key resources that are the subject of competition between regions.

Keywords: competitive advantages of the region, competitive resources of the region, innovative-investment benefit of regional competitiveness, governance competitiveness of the region.

Завантажити статтю (pdf)