Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Крисько Ж.Л. Управління економічною стійкістю підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано доцільність підтримання стійкого й ефективного розвитку підприємства. Проаналізовано стан збитковості підприємств України. Розглянуто сутність економічної стійкості підприємства. Узагальнено існуючі підходи до розуміння даного поняття. Окреслено принципи управління економічною стійкістю підприємства. Встановлено, що для розвитку підприємства потрібне економічне зростання, яке зберігає або ж зміцнює стійкість шляхом збалансованості темпів зміни певних показників.

Ключові слова: ефективний розвиток, стабільність, управління, економічна стійкість, принципи, економічне зростання.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована целесообразность поддержания устойчивого и эффективного развития предприятия. Проанализировано состояние убыточности предприятий Украины. Рассмотрена сущность экономической устойчивости предприятия. Обобщены существующие подходы к пониманию данного понятия. Определены принципы управления экономической устойчивостью предприятия. Установлено, что для развития предприятия нужен экономический рост, который сохраняет или укрепляет устойчивость путем сбалансированности темпов изменения определенных показателей.

Ключевые слова: эффективное развитие, стабильность, управление, экономическая устойчивость, принципы, экономический рост.

АNNOTATION
The article substantiates the expediency of maintaining a steady and effective development of the enterprise. The state of unprofitableness of unprofitable enterprises in Ukraine is analyzed. The essence of economic stability is considered. Overview of the existing approaches to understanding of this concept are generalized. The principles of management of economic stability of the enterprise are outlined. It is established that development of the enterprise needs economic growth, which preserves or strengthen the stability by balancing the rates of change of certain indicators.

Keywords: efficient development, stability, management, economic stability, principles, economic growth.

Завантажити статтю (pdf)