Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Іванієнко К.В. Розробка методичного забезпечення моніторингу та діагностики експортного потенціалу промислового підприємства для формування стратегії його розвитку

АНОТАЦІЯ
Сформовано послідовність етапів реалізації концептуального підходу до формування стратегії розвитку експортного потенціалу промислового підприємства. Визначено об’єкти моніторингу та діагностики експортного потенціалу промислових підприємств. Запропонована система кількісних, якісних та структурних показників моніторингу та діагностики стану експортного потенціалу машинобудівного підприємства для формування стратегії його розвитку. За допомогою методів багатовимірного шкалювання в сукупності з методами факторного аналізу була визначена структура масиву індикаторів – латентні фактори, які впливають на формування та розвиток експортного потенціалу машинобудівних підприємств. Виділені однорідні групи підприємств за ресурсними можливостями розвитку експортного потенціалу для формування стратегічних альтернатив.

Ключові слова: експортний потенціал, фактори експортного потенціалу, моніторинг, діагностика, стратегія розвитку експортного потенціалу, промислове підприємство.

АННОТАЦИЯ
Сформирована последовательность этапов реализации концептуального подхода к формированию стратегии развития экспортного потенциала промышленного предприятия. Определены объекты мониторинга и диагностики экспортного потенциала промышленных предприятий. Предложенная система количественных, качественных и структурных показателей мониторинга и диагностики состояния экспортного потенциала машиностроительного предприятия для формирования стратегии его развития. С помощью методов многомерного шкалирования в совокупности с методами факторного анализа была определена структура массива индикаторов – латентные факторы, влияющие на формирование и развитие экспортного потенциала машиностроительных предприятий. Выделенные однородные группы предприятий по ресурсным возможностям развития экспортного потенциала для формирования стратегических альтернатив.

Ключевые слова: экспортный потенциал, факторы экспортного потенциала, мониторинг, диагностика, стратегия развития экспортного потенциала, промышленное предприятие.

АNNOTATION
The sequence of stages of the conceptual approach to the formation of the export potential development strategy of an industrial enterprise was formed. Objects of monitoring and diagnostics of export potential of industrial enterprises was defined. The system of quantitative, qualitative and structural indicators for monitoring and diagnostics of the export potential of the machine-building enterprises has been proposed for the formation of its development strategy. Using the methods of multidimensional scaling in conjunction with the methods of factor analysis the array indicator framework has been determined – the latent factors that influence the formation and development of export potential of the machine-building enterprises. Homogeneous groups of enterprises depending on resource opportunities for the development of their export potential were marked out for the formation of strategic alternatives.

Keywords: export potential, export potential factors, monitoring, diagnostics, strategy of export potential development of industrial enterprises.

Завантажити статтю (pdf)