Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Вітка Н.Є. Процеси ресурсозбереження промислових підприємств в сучасних умовах

АНОТАЦІЯ
У статті досліджуються процеси ресурсозбереження промислових підприємств в сучасних умовах, що дає змогу зробити процес ресурсозбереження ефективнішим та значно покращити ситуацію в економіці країни. Ресурсозбереження розглядається як прогресивний напрям використання природно-ресурсного потенціалу, що забезпечує економію природних ресурсів та зростання виробництва продукції при тій самій кількості використаної сировини, палива, основних і допоміжних матеріалів. Також зазначається, що мотиваційну основу ресурсозбереження складає узгодження індивідуальних, колективних і державних інтересів у питаннях використання матеріально-сировинних ресурсів. Наведено класифікацію видів ресурсозбереження на промислових підприємствах залежно від видів ресурсів, видів ресурсозбереження, стадії життєвого циклу ресурсу, стадії життєвого циклу продукції, об’єкту ресурсозбереження, рівня ресурсозбереження. Структуровані напрями впровадження принципів ресурсозбереження у таких сферах діяльності підприємства, як виробничо-технічна, організаційно-економічна, науково-дослідна, маркетингова, правова, соціальна, екологічна, інформаційна. Виділено основні стратегічні напрями ресурсозбереження, а саме комплексне використання мінерально-сировинних і паливних ресурсів; впровадження ресурсозберігаючої техніки і технології; широке використання в галузях переробної промисловості вторинної сировини; стабілізація земельного фонду, відновлення родючості землі, рекультивація відпрацьованих кар’єрів тощо; ефективне регулювання лісокористування, підтримання продуктивності лісів, активне лісовідновлення; збереження рекреаційних ресурсів при розміщенні нових промислових об’єктів. Зазначено, що аналіз стану ресурсозбереження на підприємстві повинен об’єднувати як якісний аналіз, що складається з дослідження перспектив економії ресурсів, обумовленої розвитком науково-технічного прогресу, вивчення стану ринків продукції і ресурсів, прогнозів змін попиту та пропозиції та їх впливу на економічні показники роботи підприємства, визначення необхідних умов і факторів розвитку ресурсного потенціалу підприємства, так і кількісний аналіз ресурсозбереження, що є складовою частиною загального аналізу економічного потенціалу підприємства та складається з багатьох рівнів. Зауважено, що головною рисою ресурсозберігаючої діяльності підприємства на сьогодні повинна бути орієнтація на проведення комплексу заходів, які швидко реалізуються, охоплюють різні сторони його діяльності та дають змогу досягти максимального ефекту економії, причому об’єктивні умови для їх здійснення повинна забезпечити цілісна система управління ресурсозбереженням на підприємстві.

Ключові слова: процес ресурсозбереження, промислове підприємство, класифікація, напрями, потенціал.

АННОТАЦИЯ
В статье исследуются процессы ресурсосбережения промышленных предприятий в современных условиях, что позволяет сделать процесс ресурсосбережения эффективным и значительно улучшить ситуацию в экономике страны. Ресурсосбережение рассматривается как прогрессивное направление использования природно-ресурсного потенциала, обеспечивает экономию природных ресурсов и рост производства продукции при том же количестве использованного сырья, топлива, основных и вспомогательных материалов. Также отмечается, что мотивационную основу ресурсосбережения составляет согласование индивидуальных, коллективных и государственных интересов в вопросах использования материально-сырьевых ресурсов. Приведена классификация видов ресурсосбережения на промышленных предприятиях в зависимости от видов ресурсов, видов ресурсосбережения, стадии жизненного цикла ресурса, стадии жизненного цикла продукции, объекта ресурсосбережения, уровня ресурсосбережения. Структурированы направления внедрения принципов ресурсосбережения в таких сферах деятельности предприятия, как производственно-техническая, организационно-экономическая, научно-исследовательская, маркетинговая, правовая, социальная, экологическая, информационная. Выделены основные стратегические направления ресурсосбережения, а именно комплексное использование минерально-сырьевых и топливных ресурсов; внедрение ресурсосберегающей техники и технологии; широкое использование в отраслях перерабатывающей промышленности вторсырья; стабилизация земельного фонда, восстановления плодородия земли, рекультивация отработанных карьеров и т.д.; эффективное регулирование лесопользования, поддержание производительности лесов, активное лесовосстановление; сохранение рекреационных ресурсов при размещении новых промышленных объектов. Указано, что анализ ресурсосбережения на предприятии должен объединять как качественный анализ, состоящий из исследования перспектив экономии ресурсов, обусловленной развитием научно-технического прогресса, изучения состояния рынков продукции и ресурсов, прогнозов изменений спроса и предложения и их влияния на экономические показатели работы предприятия, определения необходимых условий и факторов развития ресурсного потенциала предприятия, так и количественный анализ ресурсосбережения, который является составной частью общего анализа экономического потенциала предприятия и состоит из многих уровней. Отмечено, что главной чертой ресурсосберегающей деятельности предприятия на сегодня должна быть ориентация на проведение комплекса мероприятий, которые быстро реализуются, охватывающих различные стороны его деятельности и позволяют достичь максимального эффекта экономии, причем объективные условия для их осуществления должна обеспечить целостная система управления ресурсосбережением на предприятии.

Ключевые слова: процесс ресурсосбережения, промышленное предприятие, классификация, направления, потенциал.

ANNOTATION
This article examines the processes of resource industry companies in the current environment, which allows us to process resource-efficient and significantly improve the economic situation in the country. Resource is considered as a progressive trend of using natural resources potential, saves natural resources and increase production with the same amount of used raw materials, fuel, basic and auxiliary materials. It is also noted that the motivational basis of resource coordination of individual, collective and public interest in the use of raw material resources. The classification of types of resource conservation in industry, depending on the types of resources, resource types, stages of the life cycle of a resource, product realization, resource object, the level of resource. Structured direction of implementing the principles of resource conservation in the areas of the company as production and technical, organizational, economic, research, marketing, legal, social, environmental, information. The basic strategic direction resource, namely complex use of mineral and fuel resources; introduction of resource-saving equipment and technology; widespread use in the process industries for recycling; stabilization of the land fund, restore soil fertility, reclamation of waste pits, etc.; effective regulation of forest management, the maintenance of forest productivity, active reforestation; preservation of recreational resources in the deployment of new industrial projects. Indicated that analysis resource in the enterprise should be combined as a qualitative analysis, which consists of the study of prospects for resource savings due to the development of scientific and technical progress, examine the state of product markets and resources, forecasts, changes in supply and demand and their impact on the economic performance of the enterprises, the definition of necessary conditions and factors of development of the resource potential of the enterprise, and quantitative analysis of resource, which is part of the overall analysis of the economic potential of the company and consists of many levels. It is noted that the main feature of resource of the enterprise today must focus on a set of measures that are implemented quickly, covering various aspects of its activities and allow the economy to achieve the maximum effect, the objective conditions for their implementation should ensure the integrity of the system resource saving management in the enterprise.

Keywords: processes resource savings, industrial enterprise, classification, directions, potential.

Завантажити статтю (pdf)