Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Банера Н.П. Антикризове управління як один із шляхів виходу із фінансової кризи

АНОТАЦІЯ
Для покращення фінансової діяльності малих підприємств автором запропоновано використання таких антикризових заходів: оптимізацію витрат, ефективне використання системи маркетингу, жорсткість ведення кадрової політики, підвищення рівня грошового потоку, дотримання ефективного планування та правильної системи управління, покращення якості інформаційного забезпечення, оптимізацію бюджетування та постійну профілактику проведення антикризових заходів. Доведено, що впровадження пропонованих дій дасть змогу попередити і подолати кризову ситуацію та утримати стабільне становище підприємства на ринку, стабілізувати фінансові надходження, покращити стан дебіторської заборгованості, дасть змогу забезпечити життєздатність підприємства в складних економічних ситуаціях.

Ключові слова: криза, антикризове управління, стратегічний аналіз, ринок, підприємство, суб’єкт малого підприємництва.

АННОТАЦИЯ
Для улучшения финансовой деятельности малых предприятий автором предложено использование следующих антикризисных мер: оптимизацию расходов, эффективное использование системы маркетинга, жесткость ведения кадровой политики, повышение уровня денежного потока, соблюдение эффективного планирования и правильной системы управления, улучшение качества информационного обеспечения, оптимизацию бюджетирования и постоянную профилактику проведения антикризисных мер. Доказано, что внедрение предлагаемых действий позволит предупредить и преодолеть кризисную ситуацию и удержать стабильное положение предприятия на рынке, стабилизировать финансовые поступления, улучшить состояние дебиторской задолженности, позволит обеспечить жизнеспособность предприятия в сложных экономических ситуациях.

Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, стратегический анализ, рынок, предприятие, субъект малого предпринимательства.

АNNOTATION
To improve the financial activities of small enterprises the author suggests to use such anti-crisis measures as: the cost optimization, the efficient use of marketing, the stiffness maintenance of the staff policy, the improving of cash flow, the compliance of effective planning and proper management, the improving of the quality of informative ensuring, the optimization of budgeting and permanent prevention of carrying on anti-crisis measures. It is proved that the implementation of the proposed actions will prevent and overcome the crisis and maintain the stable position on the market, stabilize the financial revenue, improve the receivable, will ensure the viability of the company in difficult economic situations.

Keywords: crisis, anti-crisis management, strategic analysis, market, enterprise, subject of the small business.

Завантажити статтю (pdf)