Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Андрущенко Н.О. Бізнес – модель, корпорація та їх значення у виборі стратегій управління у харчовій промисловості

АНОТАЦІЯ
У статті на підставі проведеного дослідження зроблена спроба розкрити суть бізнес-моделі та її значення для ефективного управління підприємствами харчової промисловості. Наведено найбільш вдале, на думку автора, означення терміна «бізнес-модель», а також проведено аналіз основних підходів до визначення такого важливого поняття, як «корпорація». Звернуто увагу на одну з головних умов стабільної ефективної діяльності корпорації – об’єднання капіталу та диверсифікацію виробництва. Перераховано переваги корпоративних структур, які сприяють широкому їх поширенню.

Ключові слова: корпорація, корпоративна бізнес-структура, інтеграція, синергетичний ефект, трансакційні витрати, бізнес-модель.

АННОТАЦИЯ
В статье на основании проведенного исследования предпринята попытка раскрыть суть бизнес-модели и ее значение для эффективного управления предприятиями пищевой промышленности. Приведено наиболее удачное, по мнению автора, определение термина «бизнес-модель», а также осуществлен анализ основных подходов к определению такого важного понятия, как «корпорация». Обращено внимание на одно из главных условий стабильной эффективной деятельности корпорации – объединение капитала и диверсификацию производства. Перечислены преимущества корпоративных структур, способствующих широкому их распространению.

Ключевые слова: корпорация, корпоративная бизнес-структура, интеграция, синергетический эффект, трансакционные издержки, бизнес-модель.

АNNOTATION
The article based on the study attempted to reveal the essence of the business model and its importance for the effective management of enterprises in the food industry, of the most successful, according to the authors, the definition of "business model", as the analysis of the main approaches to the definition of such important concepts as "Corporation", drawn attention to one of the main conditions for a stable of effective activity of the corporation - the union of capital and diversification of production, are the benefits of corporate structures to facilitate their wider dissemination.

Keywords: corporation, corporate business structure, integration, synergies, transaction costs, the business model.

Завантажити статтю (pdf)