Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Павлюк О.О. Сучасні підходи в ризик менеджменті банків

АНОТАЦІЯ
Ризики завжди пов’язані з невизначеністю. Банківський ризик визначається як можливість отримання збитків або отримання дохідності меншої, ніж яку очікували. Поняття ризику застосовується тільки до майбутнього і тому є невизначеною подією. Завдання ризик-менеджменту залежать від структури банку. За допомогою оцінки та виміру ризику, а також його моніторингу, банки намагаються розвивати методи оцінки ринку, кредитної та операційної ліквідності. Національний банк України повинен застосовувати сучасні підходи фінансової теорії, зокрема в напрямах оцінки ризику та ризик-менеджменту.

Ключові слова: ризик-менеджмент, оцінка ризику, завдання ризик-менеджменту, кредитний ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності, операційні ризики.

АННОТАЦИЯ
Риски всегда связаны с неопределенностью. Банковский риск определяется как возможность получения убытков или получение доходности, которая меньше той, которая ожидалась. Понятие риска используется только для будущего и поэтому является неопределенным событием. Задачи риск-менеджмента зависят от структуры банка. С помощью оценки и измерения риска, а также мониторинга риска банки стараются развивать методы оценки рынка, кредитной и операционной ликвидности. Национальный банк Украины должен внедрять современные подходы в финансовой теории, а именно в теории оценки риска и риск-менеджмента.

Ключевые слова: риск-менеджмент, оценка риска, задачи риск-менеджмента, кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, операционные риски.

АNNOTATION
Risks are always linked to uncertainty. Risk in the bank is defined as the likelihood of a loss or a lower than expected return.Risk only applies to future and therefore uncertain events. The tasks of the risk management depend on the structure of the bank. With the help of risk measurement, risk assessment and risk monitoring banks try to develop methods to estimate market, credit liquidity and operational risks within finance theory, such us valuation and risk management.

Keywords: risk management, risk assessment, the tasks of risk management, credit risk, market risk, liquidity risk, operational risks.

Завантажити статтю (pdf)