Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Дерід І.О., Галушка К.О. Специфіка регіональної інтеграції країн із різним ступенем забезпеченості природними ресурсами: аналіз країн Середнього Сходу та Північної Африки

АНОТАЦІЯ
У статті розкривається сутність поняття регіональна інтеграція в глобальному контексті, зазначаються причини, з яких країни вдаються до регіональної інтеграції. У центрі уваги – проблема взаємодії забезпечених та незабезпечених природними ресурсами країн. У ході дослідження виявлено, що поряд із неекономічними факторами та забезпеченістю ресурсами важливою детермінантою процесу регіональної інтеграції є показник рівня ВВП на душу населення в країнах, що утворюють інтеграційні структури.

Ключові слова: регіон, регіональна інтеграція, глобалізація, забезпеченість природними ресурсами, енергоносії, ВВП на душу населення.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается сущность понятия региональная интеграция в глобальном контексте, указываются причины, по которым страны прибегают к региональной интеграции. В центре внимания – проблема взаимодействия обеспеченных и необеспеченных природными ресурсами стран. В ходе исследования выявлено, что совместно с неэкономическими факторами и обеспеченностью ресурсами важным детерминантом процесса региональной интеграции является показатель уровня ВВП на душу населения в странах, образующих интеграционные структуры.

Ключевые слова: регион, региональная интеграция, глобализация, обеспеченность природными ресурсами, энергоносители, ВВП на душу населения.

ANNOTATION
The article reveals the concept’s essence of regional integration in the global context, the reasons for which countries resort to regional integration are indicated. Great attention has been paid to the problem of integration between resource-poor counties and resource-rich countries. The research discovered that along with non-economic factors and resources provision an important determinant of the process of regional integration is indicator of the level of GDP per capita in the countries forming the integration structures.

Keywords: region, regional integration, globalization, natural resource allocation, energy, GDP per capita.

Завантажити статтю (pdf)