Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Фицик Л.А., Фицик І.Д. Формування та реалізація концептуальних засад соціальної політики держави у науковій та практичній діяльності М.Х. Бунге

АНОТАЦІЯ
У статті досліджуються концептуальні засади соціальної політики держави, розроблені видатним українським ученим-економістом XIX ст. М.Х. Бунге. Розглядаються витоки її формування в період наукової діяльності вченого та подальша реалізація на державних посадах Російської імперії. Акцентовано увагу на значному впливі представників історичної школи та соціального напряму в економічній науці на формування його поглядів. Виділено основні напрями реалізації вченим державних соціальних програм. Виявлено, що розроблені М.Х. Бунге реформаторські проекти та реалізовані економічні перетворення багато в чому співзвучні із загальним спрямуванням та змістом сучасних соціально-економічних процесів в Україні.

Ключові слова: М.Х. Бунге, соціальні проблеми, соціальні програми, соціальна політика держави, реформи, Російська імперія.

АННОТАЦИЯ
В статье исследуются концептуальные основы социальной политики государства, разработанные выдающимся украинским ученым-экономистом XIX в. Н.Х. Бунге. Рассматриваются истоки ее формирования в период научной деятельности ученого и дальнейшая реализация на государственных постах Российской империи. Акцентировано внимание на значительном влиянии представителей исторической школы и социального направления в экономической науке на формирование его взглядов. Выделены основные направления реализации ученым государственных социальных программ. Установлено, что разработанные Н.Х. Бунге реформаторские проекты и реализованные экономические преобразования во многом созвучны общим направлениям и содержанию современных социально-экономических процессов в Украине.

Ключевые слова: Н.Х. Бунге, социальные проблемы, социальные программы, социальная политика государства, реформы, Российская империя.

АNNOTATION
The article deals with the conceptual framework of the state social policy, developed by the famous Ukrainian academic economist of the XIXth century M. Bunge. The origin of its formation during the period of his academic career and its further realization while his being on public positions are considered. Special attention is drawn to the great influence of the Historical and Social School representatives on the formation of his outlook. Principal directions of the state social programs realization are emphasized. It has been established that reformatory projects developed and economic conversions implemented by
M. Bunge are consistent with the general direction and the essence of the modern social-economic processes in Ukraine.

Keywords: M. Bunge, social problems, social programs, state social policy, reforms, the Russian Empire.

Завантажити статтю (pdf)