Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Вишневська О.М., Нєдова О.М., Сокірке Л.І. Глобалізаційні виклики у гарантуванні економічної безпеки держави

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто теоретичні і методологічні аспекти щодо соціально-економічного розвитку країн з урахуванням впливу геоекономічних чинників (факторів) впливу з метою виявлення потенційнихпереваг і мінімізації загроз. Обґрунтовано, що світові глобалізаційні потоки і процеси в економічній, фінансовій, виробничій, соціальній, екологічній і інших сферах виступають орієнтирами розвитку будь-якої національної економіки на перспективу. Виявлено, що ігнорування глобалізаційних змін і тенденцій буде обмежувати можливості у отриманні переваг на загальнодержавному рівні. Національна економіка як складова частина світової господарської системи активізувала окремі елементи цілісної світової системи, але їхній розвиток відбувається повільно. Саме тому нами обґрунтовано, що чинниками негативного впливу залишається невирішеність питання щодо регулювання внутрішнього ринку, процесу ціноутворення, якості і стандартизації створеної продукції, а також повільність інтеграційних процесів, формування адаптованих до зовнішніх умов організаційно-економічних структур.

Ключові слова: глобалізація, геоекономічні чинники, геоекономічній підхід, зовнішні ризики, геоекономічний простір.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретические и методологические аспекты социально-экономического развития с учетом влияния геоэкономических факторов воздействия с целью выявления потенциальных преимуществ и минимизации рисков. Обосновано, что мировые глобализационные потоки и процессы в экономической, финансовой, производственной, социальной, экологической и других сферах выступают ориентирами развития любой национальной экономики на перспективу. Выявлено, что игнорирование глобализационных изменений и тенденций будет ограничивать возможности в получении преимуществ на общегосударственном уровне. Национальная экономика как составная часть мировой хозяйственной системы активизировала отдельные элементы целостной мировой системы, но их развитие происходит медленно. Именно поэтому нами обосновано, что факторами негативного влияния остается нерешенность вопроса по регулированию внутреннего рынка, процесса ценообразования, качества и стандартизации созданной продукции, а также медлительность интеграционных процессов, формирования адаптированных к внешним условиям организационно-экономических структур.

Ключевые слова: глобализация, геоэкономические факторы, геоэкономический подход, внешние риски, геоэкономическое пространство.

АNNOTATION
The article deals with theoretical and methodological aspects of the development with the influence of geo-economic factors influence in order to identify potential benefits and minimize the economic and environmental risks. Proved that the world globalization flows and processes in the economic, financial, social, environmental and other areas are the benchmarks of any national economy for the future. Found that ignoring globalization changes and trends will limit the possibilities of obtaining benefits at the national level. The national economy as part of the global economic system has activated some elements of an integrated world system, but their development is slow. Therefore, we proved that the negative factors affecting the issue remains unresolved to regulate the internal market, the process of pricing, quality and standards established products as well as slow the integration process, the formation adapted to external conditions Organizational and economic structures.

Keywords: globalization, geo-economic factors, geo-economic approach, external risks, geo-economic space.

Завантажити статтю (pdf)