Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Потриваєва Н.В., Біленко А.С. Внутрішній аудит як ефективний метод управління підприємством

АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються авторські підходи щодо поняття внутрішнього аудиту. Доведено, що система внутрішнього аудиту грає ключову роль при організації методики проведення перевірки на підприємстві. Узагальнено причини зростаючого інтересу до внутрішнього аудиту. Визначено цілі і завдання, які вирішуються службою внутрішнього аудиту. Встановлено організаційні форми, мету внутрішнього аудиту, об’єкти перевірки. Виокремлено напрями внутрішньої стандартизації професійної аудиторської діяльності.

Ключові слова: внутрішній аудит, внутрішній контроль, бухгалтерський облік, аудитор, фінансова звітність, управління.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются авторские подходы относительно понятия внутреннего аудита. Доказано, что система внутреннего аудита играет ключевую роль при организации методики проведения проверки на предприятии. Обобщены причины растущего интереса к внутреннему аудиту. Определены цели и задачи, решаемые службой внутреннего аудита. Установлены организационные формы, цель внутреннего аудита, объекты проверки. Выделены направления внутренней стандартизации профессиональной аудиторской деятельности.

Ключевые слова: внутренний аудит, внутренний контроль, бухгалтерский учет, аудитор, финансовая отчетность, управление.

ANNOTATION
The article under consideration deals with author's approaches to the concept of internal audit. There has been proved that the system of internal audit plays a key role in organizing the audit procedures at an enterprise. The reasons for growing interest in internal audit have been summarized. The goals and tasks, which are solved by the internal audit service have been determined. Organizational forms, the purpose of internal audit, inspection objects have been established. The directions of internal standardization of professional audit activity have been singled out.

Keywords: internal audit, internal control, accounting, auditor, financial reporting, management.

Завантажити статтю (pdf)