Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Скрипник Ю.В. Інфляційні процеси в економіці: еволюція поглядів та альтернативи стримування

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність інфляції як економічного явища. Проаналізовано підходи економічних шкіл до оцінки впливу інфляції на економіку та визначення допустимих меж інфляційного тиску. Простежено особливості інфляційних процесів, що протікали в часовому ракурсі в різних економічних умовах. Указано на негативний вплив інфляції у сфері кредитних відносин. Стосовно соціальних аспектів негативного тиску інфляції зазначено, що більше всього від інфляції страждає середній клас, який є основою сучасних соціально-економічних систем. Розглянуто напрями подолання інфляції в Україні та оздоровлення її фінансової системи.

Ключові слова: інфляція, ціни, грошова маса, інфляційний вплив, гіперінфляція, рівень інфляції, диференціація доходів, монетарна політика, девальвація.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена сущность инфляции как экономического явления. Проанализированы подходы экономических школ к оценке влияния инфляции на экономику и определение допустимых границ инфляционного давления. Прослежены особенности инфляционных процессов, которые протекали во временном ракурсе в разных экономических условиях. Указано на негативное влияние инфляции в сфере кредитных отношений. Относительно социальных аспектов негативного влияния инфляции отмечено, что больше всего в этом отношении страдает средний класс, который является основой современных социально-экономических систем. Рассмотрены направления преодоления инфляции в Украине и оздоровления ее финансовой системы.

Ключевые слова: инфляция, цены, денежная масса, инфляционное влияние, гиперинфляция, уровень инфляции, дифференциация доходов, монетарная политика, девальвация.

ANNOTATION
The article examines the essence of inflation as an economic phenomenon. The approaches of economic schools to the assessment of the impact of inflation on the economy and the definition of the permissible limits of inflationary pressures are analyzed. The peculiarities of inflationary processes that proceeded from a temporary perspective in different economic conditions are traced. It points to the negative impact of inflation in the sphere of credit relations. Concerning the social aspects of the negative impact of inflation, it is noted that the middle class, which is the basis of modern socio-economic systems, suffers most of all in this respect. The directions of overcoming inflation in Ukraine and improving its financial system are considered.

Keywords: inflation, prices, money supply, inflationary inflation, hyperinflation, inflation, income differentiation, monetary policy, devaluation.

Завантажити статтю (pdf)