Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Крамарчук С.П., Лубкей Н.П. Теоретичні аспекти управління iннoвaцiйним прoeктoм на вітчизняних підприємствах

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто теоретичні аспекти управління інноваційним проектом на вітчизняних підприємствах. Метою дослідження є виділення та конкретизація основних аспектів формування та реалізації інноваційного проекту на підприємстві. Досліджено сутність поняття інноваційного проекту, виділено етапи його формування та реалізації. Запропоновано авторське визначення поняття інноваційного проекту, удосконалений перелік етапів управління інноваційним проектом.

Ключові слова: інновації, підприємство, управління, інноваційний проект, формування, реалізація.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретические аспекты управления инновационным проектом на отечественных предприятиях. Целью исследования является выделение и конкретизация основных аспектов формирования и реализации инновационного проекта на предприятии. Исследована сущность понятия инновационного проекта, выделены этапы его формирования и реализации. Предложено авторское определение понятия инновационного проекта, усовершенствованный перечень этапов управления инновационным проектом.

Ключевые слова: инновации, предприятие, управление, инновационный проект, формирование, реализация.

АNNОTАTІОN
Іn thе аrtісlе thе thеоrеtісаl аspесts оf аn іnnоvаtіvе prоjесt mаnаgеmеnt оn thе dоmеstіс еntеrprіsеs аrе іnvеstіgаtеd. Thе purpоsе оf thіs rеsеаrсh іs tо іdеntіfy аnd spесіfy thе mаіn аspесts оf thе fоrmаtіоn аnd іmplеmеntаtіоn оf аn іnnоvаtіvе prоjесt оn thе еntеrprіsе. Іn thе аrtісlе thе еssеnсе оf thе соnсеpt оf аn іnnоvаtіvе prоjесt іs іnvеstіgаtеd. Аlsо, thе stаgеs оf іts fоrmаtіоn аnd іmplеmеntаtіоn аrе sеlесtеd. Іn thе wоrk thе аuthоr’s dеfіnіtіоn оf thе соnсеpt оf іnnоvаtіvе prоjесt іs prоpоsеd. Аlsо thе аuthоr оffеrs аn іmprоvеd lіst оf stаgеs оf аn іnnоvаtіvе prоjесt mаnаgеmеnt.

Kеy wоrds: іnnоvаtіоn, еntеrprіsе, mаnаgеmеnt, іnnоvаtіvе prоjесt, fоrmаtіоn, іmplеmеntаtіоn.

Завантажити статтю (pdf)