Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Чикало І.В. Ресурсні детермінанти соціально-економічного розвитку об'єднаних територіальних громад в системі управління національною економікою

АНОТАЦІЯ
У статті ідентифіковано основні ресурсні детермінанти соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад, основною метою якого є підвищення рівня й якості життя населення. Проаналізовано рівень ресурсозабезпечення та ресурсовикористання за категоріями базових ресурсів (фінансових, людських, земельних) у розрізі регіонів України та окремих об’єднаних територіальних громад. Виокремлені ресурсні детермінанти поділено за характером впливу на стимулятори та дестимулятори соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад. Визначено, що означені детермінанти соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад мають бути враховані в процесі управлінської діяльності як на муніципальному, так і на регіональному і національному рівнях, а також під час формування економічної політики в частині ресурсоефективності. Окреслено механізми та інструментарій забезпечення високого рівня соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад у системі управління національною економікою.

Ключові слова: спроможна територіальна громада, ресурси об’єднаної територіальної громади, соціально-економічний розвиток територіальної громади, ресурсні детермінанти соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади, стимулятори соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади, дестимулятори соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади.

АННОТАЦИЯ
В статье идентифицированы основные ресурсные детерминанты социально-экономического развития объединенных территориальных общин, основной целью которого является повышение уровня и качества жизни населения. Проанализирован уровень ресурсообеспечения и ресурсопотребления по категориям базовых ресурсов (финансовых, человеческих, земельных) в разрезе регионов Украины и отдельных объединенных территориальных общин. Выделенные ресурсные детерминанты разделены по характеру воздействия на стимуляторы и дестимуляторы социально-экономического развития объединенных территориальных общин. Определено, что указанные детерминанты социально-экономического развития объединенных территориальных общин должны быть учтены в процессе управленческой деятельности на муниципальном, региональном и национальном уровнях, а также при формировании экономической политики в части ресурсоэффективности. Определены механизмы и инструментарий обеспечения высокого уровня социально-экономического развития объединенных территориальных общин в системе управления национальной экономикой.

Ключевые слова: способная территориальная община, ресурсы объединенной территориальной общины, социально-экономическое развитие территориальной общины, ресурсные детерминанты социально-экономического развития объединенных территориальных обществ, стимуляторы социально-экономического развития объединенной территориальной общины, дестимуляторы социально-экономического развития объединенной территориальной общины.

АNNOTATION
The article identifies the main resources determinants of social-economic development of associations territorial communities, the main purpose of which is to raise the level and quality of life of the population. The level of resource supply and resource using by categories of basic resources (financial, human, land) by the regions of Ukraine and associations territorial communities is analyzed there. The resources determinants are divided by the nature of the impact on stimulators and destimulators of social-economic development of the associations territorial communities. It is determined that the identified determinants of social-economic development of the associations territorial communities should be taken into account in the process of administrative activity both at the municipal, regional and national levels, as well as in the formation of economic policy in terms of resource efficiency. The mechanisms and tools for ensuring a high level of social-economic development of the associations territorial communities in the system of national economy management are outlined in the article.

Keywords: capable territorial community, resources of associations territorial communities, social-economic development of the territorial community, resources determinants social-economic development of associations territorial communities, stimulators of social-economic development of the associations territorial communities, destimulators of social-economic development of the associations territorial communities.

Завантажити статтю (pdf)