Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Коць О.О., Бондаренко Л.П., Хоркава Н.Б. Напрями підвищення інвестиційної привабливості через здійснення капітальних інвестицій

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито напрями підвищення інвестиційної привабливості через здійснення капітальних інвестицій за даними економіки України. Удосконалено семантику категорії «капітальні інвестиції» шляхом формування авторського визначення. На основі аналізу динаміки обсягу капітальних інвестицій в економіку України за останні 10 років доведено їхній циклічний характер. На основі регіонального аналізування доведено дивергентність обсягу капітальних інвестицій та рівня інвестиційної привабливості регіонів України. Розроблено та запропоновано напрями підвищення інвестиційної привабливості України через здійснення капітальних інвестицій.

Ключові слова: інвестиції, капітальні інвестиції, інвестиційна привабливість, регіон, Україна.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты направления повышения инвестиционной привлекательности через осуществление капитальных инвестиций по данным экономики Украины. Усовершенствована семантика категории «капитальные инвестиции» путем формирования авторского определения. На основе анализа динамики капитальных инвестиций в экономику Украины за последние 10 лет доказан их циклический характер. На основе регионального анализа доказана дивергентность капитальных инвестиций и уровня инвестиционной привлекательности регионов Украины. Разработаны и предложены направления повышения инвестиционной привлекательности Украины на основе осуществления капитальных инвестиций.

Ключевые слова: инвестиции, капитальные инвестиции, инвестиционная привлекательность, регион, Украина.

АNNOTATION
The study reveals directions of increasing investment attractiveness by capital investment, according to Ukraine's economy data. Semantics of category "capital investments" was improved by forming the author definition. Based on the analysis of the dynamics of capital investment in Ukraine for the past 10 years proved their cyclical. Based on regional analysis it was proved divergency capital investment and investment attractiveness of Ukraine's regions. Developed and proposed directions of increasing the investment attractiveness of Ukraine by capital investment.

Keywords: investment, capital investment, investment attractiveness, region, Ukraine.

Завантажити статтю (pdf)