Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Саєд С.М. Анкаві Теоретичні засади дослідження методик визначення національних порівняльних переваг країн світу та їх позиціювання на зовнішньому ринку

АНОТАЦІЯ
Дана стаття присвячена дослідженню теорій і концепцій зовнішньої торгівлі як системи економічних відносин. Проведено аналіз методик визначення національних порівняльних переваг країн світу. Визначено особливості факторного і рейтингового підходів щодо оцінки порівняльних переваг та аналізу зміни позицій країни на зовнішньому ринку. Обґрунтовано тезу щодо інтенсивності зростання продуктивності праці з одночасним зниженням собівартості продукції.

Ключові слова: зовнішня торгівля, порівняльні переваги, спеціалізація, чинники виробництва, співробітництво.

АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена исследованию теорий и концепций внешней торговли как системы экономических отношений. Проведен анализ методик определения национальных сравнительных преимуществ стран мира. Определены особенности факторного и рейтингового подходов к оценке сравнительных преимуществ и анализа изменения позиций страны на внешнем рынке. Обосновано тезис об интенсивности роста производительности труда с одновременным снижением себестоимости продукции.

Ключевые слова: внешняя торговля, сравнительные преимущества, специализация, факторы производства, сотрудничество.

АNNOTATION
This article investigates the theories and concepts of foreign trade as a system of economic relations. The analysis of methods for determining the national comparative advantages of the countries is provided. The features of the factor and the rating approach to evaluation the comparative advantages and analyzing the country position changes on the international market are determined. Grounded thesis of intensity of productivity rising while production costs reducing.

Keywords: foreign trade, comparative advantage, specialization, factors of production, cooperation.

Завантажити статтю (pdf)